PROCEDURA PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU

(Program dla brokerów ubezpieczeniowych i ich rodzin)

 1. Pobranie ze strony www.pibuir.org.pl druku deklaracji przystąpienia
 2. Przesłanie skanu wypełnionej deklaracji do dnia 15–go miesiąca przed miesiącem ochrony na adres info@pibuir.pl.
 3. Opłacenie składki do dnia 15-go miesiąca przed miesiącem ochrony na konto Izby:
  Santander Bank 03 1090 1030 0000 0001 0760 5061
 4. Limit wiekowy do przystąpienia do programu – ukończone 65 lat.
 5. Limit wiekowy do przystąpienia dla dziecka jako członka rodziny (forma rodzinna pakietu) - nie ukończone 25 lat
 6. Przystąpienie do ubezpieczenia następuję od dnia 1-go każdego miesiąca po złożeniu deklaracji i opłaceniu składki w terminach wskazanych w pkt. 2 i 3.
 7. Wszelkie zmiany należy zgłaszać mailowo na adres info@pibuir.org.pl do dnia 15-go miesiąca przed miesiącem ochrony. Przyjęcie zmiany aby można było uznać za skuteczne musi być potwierdzone przez Izbę.
 8. Brak pisemnego zgłoszenia zmiany lub rezygnacji z ubezpieczenia skutkuje obciążeniem ubezpieczonego składką jaką Izba uregulowała do Compensy zgodnie ze stanem faktycznym.
 9. Składka przypisana do danego ubezpieczonego winna być uznana na koncie Izby najpóźniej do dnia 15–go miesiąca przed miesiącem ochrony.
 10. Zmiany zgłaszane po dniu 20–tym danego miesiąca będą skutkowały odroczeniem zmian o miesiąc. Powyższe wynika z konieczności dotrzymania terminów przekazywania aktualnych list ubezpieczonych i składek do dnia 23–go każdego miesiąca do Ubezpieczyciela i LUX MED.