UWAGA: Zmiana adresu siedziby

Szanowni Państwo,

niniejszym informujemy, że z dniem 1 października 2018 r. Polska Izba Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych zmieniła adres siedziby z dotychczasowego na:

Polska Izba Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych 

ul. Domaniewska 34a

02- 672 Warszawa

Numery telefonów oraz adresy e-mail pozostają bez zmian.

Uprzejmie prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany w kierowanych do nas dokumentach oraz wystawianych fakturach.

 

Z poważaniem,

Zarząd PIBUiR

Zaproszenie na szkolenie - Ambasada Szwecji 10.10.2018

Uwagi do Rozdziału 3 (Broker Ubezpieczeniowy) projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

Uwagi do Rozdziału 3 (Broker Ubezpieczeniowy) projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń złożone w dniu 5.12.2017r. do Ministerstwa Rozwoju i Finansów.