Polska Izba Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych

PIBUIR jest izbą gospodarczą, zrzeszającą na zasadzie dobrowolności podmioty gospodacze posiadające status brokerów ubezpieczeniowych i wykonujących działalność jednoosobowo (działalność gospodarcza) lub w formie osób prawnych.

Zadaniem Izby jest stwarzanie właściwych warunków prowadzenia działalności gospodarczej przez brokerów, zrzeszonych w Izbie, oraz reprezentowanie ich interesów zawodowych, a w szczególności:

  • wyrażanie opinii o projektach przepisów i rozwiązań, dotyczących działalności ubezpieczeniowej i pośrednictwa ubezpieczeniowego, wobec organów stanowiących akty prawne, oraz uczestnictwo w ich przygotowaniu,

  • dokonywanie ocen wdrażania i funkcjonowania przepisów, dotyczących działalności brokerskiej,

  • działanie na rzecz tworzenia i umacniania rynku usług ubezpieczeniowych i pośrednictwa ubezpieczeniowego, oraz ochrony interesów podmiotów, korzystających z usług ubezpieczeniowych,

  • tworzenie i umacnianie powiązań zawodowych pomiędzy członkami Izby,
    reprezentowanie interesów członków Izby przed organami władzy i administracji państwowej, oraz innymi organizacjami gospodarczymi oraz środkami masowego przekazu,

  • współpraca z wszelkimi krajowymi i zagranicznymi podmiotami, zainteresowanymi działalnością w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego, które mogą się przyczynić do realizacji zadań Izby,

  • kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej w działalności pośrednictwa ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego,

  • podnoszenie poziomu wiedzy zawodowej członków Izby.