ABY PRZYSTĄPIĆ DO UBEZPIECZENIA:

 

 1. Należy pobrać deklarację przystąpienia ze strony Izby.

 2. Wypełnioną i podpisaną przez przystępującego deklarację należy przesłać pocztą do Izby do 20-go dnia miesiąca.
  Jednocześnie na adres e-mailowy Izby: info@pibuir.org.pl należy przesłać zestawienie osób przystępujących do ubezpieczenia wraz z podaniem osoby i jej danych teleadresowych, która z ramienia firmy będzie osobą do kontaktów w sprawie tego ubezpieczenia.

 3. Do ubezpieczenia może przystąpić dowolna liczba pracowników.

 4. Limit wiekowy przystępujących do ubezpieczenia – 65 lat.

 5. Składkę za ubezpieczenie pracowników należy przekazać na konto Izby
  nr 03 1090 1030 0000 0001 0760 5061 do 20-go dnia miesiąca.

 6. Karty wraz ze stosownym poświadczeniem przystąpienia do ubezpieczenia zostaną przekazane ubezpieczonym przez Izbę po otrzymaniu od Ubezpieczyciela.

 7. Ubezpieczenie zostaje zawarte od 1-go dnia następnego miesiąca po opłaceniu składki do:
  20-go każdego miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie ochrony.

 8. W przypadku wszelkich zmian związanych z ubezpieczonymi firma zobowiązana jest poinformować o tym Izbę drogą e-mailową (info@pibuir.org.pl) najpóźniej do 20-go dnia miesiąca (lista osób rezygnujących, przystępujących).

 9. W przypadku rezygnacji z ubezpieczenia należy przesłać na adres Izby stosowne pismo.

 10. W przypadku braku zapłaty składki we wskazanym terminie Izba wyśle e-maila do osób wskazanych przez Ubezpieczonego z przypomnieniem o opłacie. Brak zapłaty składki do ostatniego dnia miesiąca skutkuje brakiem ochrony ubezpieczeniowej dla całej grupy Ubezpieczonych.